Kinoshita Kabuki presents a rare full-length, 6 hour “Tokaido Yotsuya Kaidan”

YUICHI KINOSHITA founded his Kinoshita Kabuki theatre company in 2006, since w...